Beleidsplan

Inhoudsopgave

 

 1. Voorwoord pag. 02
 2. Bestuur pag. 03
 3. Missie, visie en ambitie pag. 04
 4. Doelstelling pag. 05
 5. Werkwijze pag. 06
 6. Doelgroep pag. 07
 7. Financiën pag. 08
 8. Genereren van inkomsten pag. 09
 9. Beheer en besteding van het vermogen pag. 10

 

 1. Voorwoord

 

Voor u ligt het beknopte beleidsplan van Stichting Veterans for Animals. Een stichting opgericht door veteranen die middels hun hands-on hulp kleine en grote dierenwelzijnsorganisaties gaan steunen daarnaast zullen wij in de toekomst ook eigen projecten starten in binnen- en buitenland waarbij het steunen van dierenwelzijn centraal staat. Naast het dierenwelzijn welke altijd op nummer 1 zal staan richten wij ons in de eigen projecten ook op onze 2e taak het welzijn van getraumatiseerde en/of beperkte veteranen.  Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden.

Dit plan geeft inzicht in:

 • Missie, visie, ambitie
 • Doelstellingen
 • Werkwijze
 • Financiën
 • Werven van gelden
 • Het beheer van vermogen
 • De besteding van het vermogen

 

 1. Bestuurlijke aspecten Namens het bestuur van de stichting,

Bestuur:

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen: – de heer Colin Dave Roald Bal, geboren te Roterdam op 27 april 1975, in de functie van voorzitter, – mevrouw Guurtje Cornelia Eckhardt, geboren te Sudbury op 7 maart 1966, in de functie van secretaris, – mevrouw Jantine Kalma-Koster,geboren te Rotterdam op 10 november 1974 , in de functie van penningmeester.

De bestuurders ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

 

 1. Visie, missie en ambitie

Onze visie, de bedoeling van de stichting Veterans for Animals is om het leven van dieren en veteranen een stukje beter te maken. Door onze inzet hopen wij de leefomstandigheden in en de mogelijkeheden voor dierenwelzijnsorganisaties te vergroten. Daarnaast richten wij middels onze projecten ons ook op het verbeteren van het welzijn van veteranen door ze bij ons een nieuwe missie te geven.

Onze missie, samen met veteranen en hun partners gratis hulp hands-on hulp bieden aan dierenwelzijnsorganisaties welke vaak kampen met te kort aan vrijwilligers. Deze hulp zal zowel projectmatig als structureel gegeven worden afhankelijk van de wensen, hulp zal altijd in natura plaatsvinden.

Onze ambitie, afhankelijk van de gegenereerde inkomsten zal voor 2021 worden gestreefd naar de financiering van minimaal 2 goedkeurde projecten per kwartaal. Indien de inkomsten het toelaten, zal voor de erop volgende jaren gestreefd worden naar een veelvoud van dit aantal. Dit streven is mede afhankelijk van het aantal beschikbare vrijwilligers en mogelijk aan te nemen toekomstige werknemers van de stichting.

 

 1. Doelstellingen

De stichting heeft ten doel:

 1. Het verbeteren van de leefomstandigheden van (wilde) dieren in binnen- en buitenland middels gratis hands-on hulp door veteranen.
 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (financieel) of op andere wijze ondersteunen van deze doelgroep. Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

 

 1. Werkwijze

Elk hulpverzoek uit één van de aangegeven doelgroepen zal worden bekeken door het bestuur van de stichting. Indien opportuun zal het bestuur advies inwinnen bij de raad van advies van de stichting en/of ervaringsdeskundigen. Indien een hulpverzoek aan de doelstellingen voldoet, zal een bedrag, afhankelijk van de financiële ruimte van de stichting, ter beschikking gesteld worden dat gebruikt zal worden voor de aankoop van goederen of diensten. De stichting kan ook op eigen initiatief hulp bieden aan de genoemde doelgroepen volgens de geldende regels voor een hulpverzoek.

 

 1. Doelgroep

De stichting richt zich op goede doelen/ngo’s groot en klein, in binnen- en buitenland die zich actief inzetten ten behoeve van het dierenwelzijn. De hulp zal altijd worden geboden in fysieke hulp/mankracht en/of goederen in natura zoals bouwmateriaal, voer en gereedschap.

 

 1. Financiën Winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk. Jaarrekening, balans en jaarverslag Jaarrekening, balans en jaarverslag zijn voor het eerst in 2021 beschikbaar, aangezien het eerste boekjaar loopt t/m het kalenderjaar 2020. Publicatieplicht De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van het publiceren van het jaarverslag op de website van de stichting : www.veteransforanimals.com.

 

 1. Genereren van inkomsten

De stichting spant zich in om inkomsten te genereren door o.a.: – het uitrollen van wervingsacties gericht op zowel particulieren als bedrijven; – het aanspreken van subsidies die betrekking hebben op de eerder genoemde doelstellingen; – het organiseren van bijeenkomsten zoals benefietgala’s en lezingen; – verkoop van merchandise via website en evenementen. De stichting is geheel afhankelijk van inkomsten gegenereerd door bovengenoemde activiteiten.

 

 1. Beheer en besteding van het vermogen

De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstellingen aan de financiering van twee goedkeurde projecten per kwartaal voor wat betreft 2021. Geen enkele bestuurder heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele bestuurder beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen

 

kvknr. 82166374

rsin. 862361849

Nieuwe Vlissingseweg 194,

4335 JG, Middelburg

0615347235